Solarcon Check up

        บริษัท โซลาร์คอน จำกัด จัดให้มีสวัสดิการตรวจสุขภาพให้แก่พนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงในการทำงาน  อาทิเช่น การตรวจร่างกายโดยแพทย์, Chest X-ray, การตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด,การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น

 

S__31121410.1.jpg

พนักงานตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจ

S__31121411.1_0.jpg

เจ้าหน้าที่พยาบาลเก็บตัวอย่างเลือดของพนักงาน

S__21479436.1.jpg

การตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

161498.jpg

การตรวจวัดค่าสายตา

S__21479426.1.jpg​​​​​​

บริการนวดผ่อนคลายเพื่อสุขภาพ