About Us

Paragraphs

Section title
Solarcon Co.,Ltd.

Section image
solarcon
Section content

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเป็นที่ปรึกษาโครงการ ควบคุมงานระบบติดตั้ง และการบำรุงรักษาการปฏิบัติการ และการบำรุงรักษา (O&M) ของระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นเลิศ จะส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดของระบบน้อยที่สุด และสามารผลิตไฟฟ้าได้เต็มประสิทธิภาพ

SOLARCON (SLC) ให้บริการบริหารด้านการปฏิบัติการ และบํารุงรักษาโซลาร์ฟาร์ม โซลาร์รูฟท๊อป ( Consultant – Installation - Maintenance ) แก่โครงการ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ SLC จะเป็นผู้ดูแลในการติดตั้ง ช่วยให้สามารถควบคุมคุณภาพของงานบริการ และบํารุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

Section title
Consultant & Installation

Section image
Consultant
Section content

บริษัทเล็งเห็น และตระหนักถึงความสำคัญของงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากงานติดตั้งโครงการมีมูลค่าค่อนข้างสูง ซึ่งคุณภาพของงานติดตั้งระบบดังกล่าว เป็นสิ่งที่เจ้าของโครงการทุกคนจะเป็นกังวล อันเนื่องมาจากคุณภาพของวัสดุติดตั้ง และศักยภาพการทำงานของผู้รับเหมา รวมถึงการควบคุมระยะเวลา ให้แล้วเสร็จตามกำหนด

SLC จะทำการศึกษาความต้องการ และเป้าหมายของเจ้าของโครงการให้ชัดเจนทั้งหมด พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสัญญาพร้อมทั้งตรวจสอบงาน และเสนอความเห็นให้โครงการ ใช้ประกอบการตรวจรับงานในขั้นตอนต่างๆ

เพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ จนโครงการได้รับการ COD (Commercial Operation Date) หรือ วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า

Section title
Operation

Section content

หลังจากโครงการได้รับการ COD แล้วนั้น SLC มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญให้บริการดูแลภาพรวม และตรวจสอบการผลิตไฟฟ้า ตลอด 24 ชั่วโมง

เพื่อการเข้าถึงพื้นที่ และแก้ไขอุปกรณ์ที่มีความผิดปกติให้รวดเร็วที่สุด ให้ได้ผลผลิตพลังงานไฟฟ้าที่สูงที่สุด ของแต่ละวัน ลดความสูญเสียรายได้ จากการจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ

Section image
Consultant

Section title
Maintenance

Section content

SLC ให้บริการดูแลบํารุงรักษา ทั้งที่เป็นการป้องกัน และการแก้ไขปัญหาแบบรายวัน รายสัปดาห์ และรายปี ซึ่งครอบคลุม ถึงการตรวจสอบ และการบํารุงรักษาอุปกรณ์หลักทั้งหมด เพื่อทำให้วางใจได้ว่า

จะสามารถใช้ประโยชน์จากโซลาร์ฟาร์ม ในแต่ละแห่งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ SLC มีความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบโครงการ จึงได้ดำเนินการตรวจสอบปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น อย่างต่อเนื่อง

Section image
Maintenance