2012

  • สัญญางานบริหาร และควบคุมงานถมดิน (Land Filing, Land Leveling)

2010

  • สัญญาจ้างงานบริหาร และควบคุมงาน Installation  (Site Preparing, Land Filing and Land Leveling)