SOLARCON อบรมการปฐมพยาบาล CPR ประจำปี

            บริษัท โซลาร์คอน จำกัด จัดให้มีการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ประจำปี ณ บริษัท โซลาร์คอน จำกัด (Site Office) ตำบลบางตาเถร จังหวัดสุพรรณบุรี  เวลา 9:00 - 16:00 น. 

           โดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการจัดอบรม ดังนี้

1. เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ มีพื้นฐานในการปฐมพยาบาล การพัฒนาความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นชีวิต แก่บุคลากรในหน่วยงาน และประชาชนทั่วไป

2. เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการช่วยฟื้นชีวิต สำหรับบุคลากรในหน่วยงาน และประชาชนทั่วไป

3. เพื่อปลูกจิตสำนึกในพนักงานตระหนึกถึงความปลอดภัยขณะปฎิบัติงาน 

4. เพื่อการกระตุ้นเตือนตนเอง และหยั่งรู้ภัยล่วงหน้า

5.เพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บ และป้องกันความพิการ และช่วยให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว

          

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น_181008_0063.jpg

 

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น_181008_0060.jpg

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลยันฮี บรรยายการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น_181008_0011.1.jpg

 

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น_181008_0032.1.jpg

 

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น_181008_0053.1.jpg

เจ้าหน้าที่สาธิตวิธีการกู้ฟื้นชีวิต (CPR) อย่างใกล้ชิด

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น_181008_0043.1.jpg

 

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น_181008_0047.1.jpg

 

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น_181008_0049.1.jpg

เจ้าหน้าที่อธิบาย ขั้นตอน วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น      และให้พนักงานฝึกปฎิบัติการทำ CPR

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น_181008_0051.1.jpg

 

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น_181008_0006.1.jpg