B.Grimm Solar Power (Sakaeo)

              เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 9:00 - 15:30 น. ณ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ (สระแก้ว) ได้จัดกิจกรรมอบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี โดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยายภาคทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้เรื่องการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ โดยวิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสระแก้ว และช่วงบ่ายเป็นภาคปฏิบัติการฝึกดับเพลิง ณ บริเวณลานอาคาร Control เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย สาธิตและฝึกดับเพลิงเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง และรู้จักวิธีการป้องกัน และเข้าระงับเหตุอันเกิดจากอัคคีภัย เพื่อช่วยเหลือลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในสถานประกอบการ ในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

 

41477.jpg

วิทยาสาธิตการช่วยเหลืออพยพผู้ประสบเหตุไม่คาดคิด

S__46407689.jpg

วิทยากรเริ่มบรรยายการใช้อุปกรณ์การดับเพลิงเบื้องต้น

อบรมดับเพลิง_180705_0007_0.jpg

ผู้เข้าอบรมทำแบบทดสอบวิชาการดับเพลิงขั้นต้น

 

อบรมดับเพลิง_180705_0027.jpg

วิทยากรสาธิตการใส่ชุดดับเพลิงเบื้องต้น

180705_0040.jpg

วิทยากรสาธิตการขนย้ายอุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น

อบรมดับเพลิง_180705_0035.jpg

วิทยากรสาธิตการประกอบอุปกรณ์ดับเพลิง

 

อบรมดับเพลิง_180705_0043.jpg

 

อบรมดับเพลิง_180705_0054.jpg

ภาพบรรยากาศภาคปฏิบัติการฝึกดับเพลิง

อบรมดับเพลิง_180705_0057.jpg

 

 

อบรมดับเพลิง_180705_0065.jpg

 

อบรมดับเพลิง_180705_0076.jpg

ภาพบรรยากาศภาคปฏิบัติการฝึกดับเพลิง

อบรมดับเพลิง_180705_0078.jpg