การพัฒนาบุคลากร

   การพัฒนาพนักงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพด้านทักษะ ความชำนาญในการทำงาน จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และมุ่งไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายเพื่อเส้นทางในอนาคตขององค์กรให้องค์กรอยู่รอดในการแข่งขันของโลกอนาคต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASIC FIRE FRIGHTING

 

 

CHEMICAL SPILL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRE EVACUATION

 

 

 

WORKING AT HEIGHT

 

 

 

การอบรมจป.หัวหน้างาน