สิ่งแวดล้อม

พื้นที่สีเขียวให้ประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมในแง่การส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพจิต การลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม เป็นพื้นที่เชื่อมสัมพันธ์ทางสังคม และเพิ่มมูลค่าของพื้นที่ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนสืบต่อไป 

 

 

 

"โครงการพื้นที่ผักผ่อนหย่อนใจสีเขียวในสถานประกอบการ"

 

 

 

"โครงการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์"

 

 

"โครงการสวนมะนาว"