SOLARCON อบรมช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

      เมื่อวันที่ 9 - 17 ตุลาคม 2561 ทีมงานช่างไฟฟ้า บริษัท โซลาร์คอน จำกัด เข้าร่วมอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 

     ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร หมายถึง ช่างซึ่งประกอบอาชีพในงานติดตั้งระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องและการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

โดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วม ดังนี้ 

  1. เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้ ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน แห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความพร้อม ในการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
  3. เพื่อให้ผู้รับการฝึกปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ให้ผู้ปฏิบัติงานต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (ต้องผ่านการอบรมอย่างน้อย 30 ชั่วโมง) 

ทั้งนี้ ทีมช่างไฟฟ้า บริษัท โซลาร์คอน จำกัด มีความสนใจเข้าร่วม จำนวน 9 ท่าน ต่อไปนี้ 

1. นายประเสริฐ    สุขเจริญ     
2. นายราม           ชุสง่า                           
3. นายเกรียงศักดิ์ ประดับแก้ว    
4. นายภาณุพงษ์  โพธิ์ระสะ  
5. นายบุญทรัพย์  ไกรสมรวม               
6. นายนุกูล          รุจิพุฒ                                  
7. นายธุดงค์        บูชา     
8. นายสถาพร      มูลทองจาด     
9. นายณรงค์ชัย   วิมูลชาติ

 

ช่าง_181015_0001.jpg

บรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

ช่าง_181015_0004.jpg

บรรยายขั้นตอนการปฏิบัติงาน

อบรมช่าง_181015_0011.1_0.jpg

ทีมงานไฟฟ้าโซลาร์คอน ทดสอบภาคปฏิบัติ

ช่างไฟฟ้า_181015_0014_0.jpg

ทีมงานไฟฟ้าโซลาร์คอน ทดสอบภาคปฏิบัติ

ช่างไฟฟ้า_181015_0010_0.jpg

ประเมินความรู้ ความสามารถช่างไฟฟ้า