SOLARCON Opearator อบรมจป. ระดับหัวหน้างาน

          เมื่อวันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2561 ทีมงานโอเปอร์เรเตอร์ บริษัท โซลาร์คอน จำกัด ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน โดย นายรุจน์  เฉลยไตร (วิทยากร) จากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในโครงการบี.กริม ยันฮีโซลาร์ เพาเวอร์ และโครงการโซลาร์วาร์ ณ SOLARCON CENTER (จังหวัดสุพรรณบุรี)

            โดยแบ่งหมวดวิชาการดังนี้ 

หมวดวิชาที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน

หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และัสภาพแวดล้อมในการทำงาน

หมวดวิชาที่ 3 การค้นหาอันตรายจากการทำงาน

หมวดวิชาที่ 4 การป้องกันและควบคุมอันตรายตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของสถานประกอบกิจการ

 

อบรมจป_181109_0004.jpg

นายรุจน์  เฉลยไตร (วิทยากร) จากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) แนะนำตัว และบรรยายหมวดวิชาการต่าง ๆ 

181109_0012.jpg

เจ้าหน้าที่โอเปอร์เรเตอร์ โครงการบี.กริม ยันฮี โซลาร์ เพาเวอร์ และโครงการโซลาร์วาร์ เข้ารับการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

 

_181109_0009.jpg