SLT Operation & Maintenance

O&M

Logo SLT_0.png

โครงการโซลาร์ต้า  (34.25 เมกะวัตต์) 

                 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยบริษัท โซลาร์ต้า จำกัด เกิดจากการร่วมทุนระหว่าง บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด กับ บริษัท ยันฮี โซล่า เพาเวอร์ จำกัด กำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 34.25 เมกะวัตต์ จำนวน 8 โครงการ ตั้งอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม โครงการเริ่มก่อสร้างในปี 2554 และเริ่ม COD ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในปี 2555 โดยมีบริษัท โซลาร์คอน จำกัด ควบคุม ดูแลรักษาโครงการตั้งแต่ปี 2556 - ปัจจุบัน จำนวนทั้งสิน 8 โครงการดังนี้

 

  • โครงการไทรเสนา          ขนาดกำลังการผลิต   3.0    MWp

  • โครงการไทรประปา        ขนาดกำลังการผลิต   7.25  MWp

  • โครงการไทรย้อย           ขนาดกำลังการผลิต   3.0    MWp

  • โครงการไทรใหญ่          ขนาดกำลังการผลิต    8.0   MWp

  • โครงการไทรทอง           ขนาดกำลังการผลิต   5.0    MWp

  • โครงการไทรสะพาน 1    ขนาดกำลังการผลิต   5.0    MWp

  • โครงการไทรสะพาน 2    ขนาดกำลังการผลิต   2.0    MWp

  • โครงการไทรตาโต้ง        ขนาดกำลังการผลิต  1.0     MWp

 
Year
2010
Image album
Area
จังหวัดนครปฐม และสุพรรณบุรี
COD
2555
Estimated Energy Production
34.25 MWp
solarcon