SOLARUS Solar Rooftop

  • SOLARUS Solar Rooftop O&M

    O&M โครงการโซลาร์รัช ( 1,000 กิโลวัตต์) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา โดยบริษัท โซลาร์รัช จำกัด กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 1,000