Solarsa Solar Farm

  • SLS Operation & Maintenance

    O&M โครงการโซลาร์ซ่าร์ (8 เมกะวัตต์) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยบริษัท โซลาร์ซ่าร์ จำกัด เกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 8 เมกะวัตต์